بیوگرافی - زندگینامه شاعران - زندگینامه فردوسى  
 
 هنگامى که رودکى ، پدر شعر فارسى ، آدم‌الشعراء زبان درى در روستاى بَنُجِ رودکِ سمرقند ، دیده از جهان فرو مى‌بست؛ در روستاى دیگر از سرزمین شعر فارسى ، در قریهٔ باژ از ناحیهٔ طابران طوس ، فردوسى ، بزرگترین شاعر ملى ایران و یکى از بزرگترین حماسه‌سرایان جهان ، دیده به جهان مى‌گشود...

. در این هنگام ، سال هجرى قمرى ، ۳۲۹ بود. تاریخ زاده‌شدن فردوسى را چه کسى ثبت کرده بود؟ هیچ‌کس. اما از برخى از شعرهاى او مى‌توان این نکته را دریافت. مثلاً در جائى از شاهنامه ، پس از آنکه از شعرهاى او مى‌توان این نکته را دریافت. مثلاً در جائى از شاهنامه ، پس از آنکه سرودن جنگ یازده‌ رخ فراغت پیدا مى‌کند ، به ستایش محمود غزنوى مى‌پردازد. در اینجا از سخن فردوسى چنین برمى‌آید که در این هنگام محمود تازه به پادشاهى نشسته بوده. همچنین فردوسى از پنجاه‌وهشت ‌سالگى خود سخن به میان مى‌آورد.  
از آنجا که مى‌دانیم محمود در سال ۳۸۷ به پادشاهى نشسته بود ، پس فردوسى در سال (۳۲۹ = ۵۸-۳۸۷) زاده شده بوده است. شعرهاى فردوسى اینها است:  
 بدانگه که بُد سال پنجاه‌وهشت  
 جوان بودم و چون جوانى گذشت،  
 خروشى شنیدم ز گیتى بلند  
 که اندیشه شد پیر و من بى‌گزند  
 که اى نامداران و گردنکشان  
 که جُست از فریدون فرخ‌نشان؟  
 فریدون بیداردل زنده شد  
 زمین و زمان پیش او بنده شد  
 به داد و به بخشش گرفت این جهان  
 سرش برتر آمد ز شاهنشهان ...  
فردوسى در جاى دیگر از هفتادویک‌ سالگى خود سخن مى‌گوید:  
 چو سال اندر آمد به هفتادویک  
 همى زیر شعر اندر آمد فلک   
و این در هنگامى است که شاهنامه پذیرفته بوده است. و چون خود وى تاریخ پایان یافتن شاهنامه را سال ۴۰۰ گفته است.
 ز هجرت شده پنج هشتاد بار  
 که گفتم من این نامهٔ شهریار  
پس، از این مورد نیز سال ۳۲۹ (۳۲۹=۷۱-۴۰۰) تأیید مى‌شود.  
حال مى‌توان این پرسش را مطرح کرد که کودکى را، که در سال ۳۲۹ زاده شد و بعدها به‌نام فردوسى شهرت یافت و جهان از نام او پرآوازه شد، چه نام نهادند. پاسخ به‌درستى دانسته نیست. شاید "حسن" یا "منصور" ؟ نام پدر او را نیز به‌درستى نمى‌دانیم. آنان که نام او را "حسن" نوشته‌اند، نام پدر او را "اسحاق" یا "على" گفته‌اند و آنکه نام او را "منصور" گفته نام پدر او را "حسن" نوشته است. اما کنیهٔ او را همه‌جا "ابوالقاسم" نوشته‌اند.(۱)  
(۱). در ترجمهٔ بندارى (شاهنامهٔ عربى)، منصوربن‌حسن و در تاریخ گزیده حسن‌بن‌على و در تذکرة‌الشعراى دولتشاه و آتشکدهٔ آذر "حسن‌بن‌اسحاق" نوشته‌اند. نک‌صفا، ذبیح‌الله: تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، ص ۴۶۰.  
تاریخ درگذشت فردوسى را ۴۱۱ نوشته‌اند. در این هنگام فردوسى ۸۲ سال داشته. آخرین اشار‌ه‌اى که به سن خود مى‌کند، آنجا است که از ۸۰ سالگى خود سخن به میان آورده:  
 کنون عمر نزدیک هشتاد شد  
 امیدم به یکباره بر باد شد   
برخى تاریخ درگذشت او را ۴۱۶ نوشته‌اند، اگر این تاریخ درست باشد(۲)، فردوسى به هنگام مرگ ۸۷ سال داشته است
(۲). حمدالله مستوفى ۴۱۶ و دولتشاه سمرقندى ۴۱۱ نوشته‌اند، به نقل صفا. نک‌صفا، همان مأخذ، ص ۴۸۵ و حبیب یغمائى، فردوسى و شاهنامهٔ او، ۲۴۲. 

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران

. در این هنگام ، سال هجرى قمرى ، ۳۲۹ بود. تاریخ زاده‌شدن فردوسى را چه کسى ثبت کرده بود؟ هیچ‌کس. اما از برخى از شعرهاى او مى‌توان این نکته را دریافت. مثلاً در جائى از شاهنامه ، پس از آنکه از شعرهاى او مى‌توان این نکته را دریافت. مثلاً در جائى از شاهنامه ، پس از آنکه سرودن جنگ یازده‌ رخ فراغت پیدا مى‌کند ، به ستایش محمود غزنوى مى‌پردازد. در اینجا از سخن فردوسى چنین برمى‌آید که در این هنگام محمود تازه به پادشاهى نشسته بوده. همچنین فردوسى از پنجاه‌وهشت ‌سالگى خود سخن به میان مى‌آورد.  
از آنجا که مى‌دانیم محمود در سال ۳۸۷ به پادشاهى نشسته بود ، پس فردوسى در سال (۳۲۹ = ۵۸-۳۸۷) زاده شده بوده است. شعرهاى فردوسى اینها است:  
 بدانگه که بُد سال پنجاه‌وهشت  
 جوان بودم و چون جوانى گذشت،  
 خروشى شنیدم ز گیتى بلند  
 که اندیشه شد پیر و من بى‌گزند  
 که اى نامداران و گردنکشان  
 که جُست از فریدون فرخ‌نشان؟  
 فریدون بیداردل زنده شد  
 زمین و زمان پیش او بنده شد  
 به داد و به بخشش گرفت این جهان  
 سرش برتر آمد ز شاهنشهان ...  
فردوسى در جاى دیگر از هفتادویک‌ سالگى خود سخن مى‌گوید:  
 چو سال اندر آمد به هفتادویک  
 همى زیر شعر اندر آمد فلک   
و این در هنگامى است که شاهنامه پذیرفته بوده است. و چون خود وى تاریخ پایان یافتن شاهنامه را سال ۴۰۰ گفته است.
 ز هجرت شده پنج هشتاد بار  
 که گفتم من این نامهٔ شهریار  
پس، از این مورد نیز سال ۳۲۹ (۳۲۹=۷۱-۴۰۰) تأیید مى‌شود.  
حال مى‌توان این پرسش را مطرح کرد که کودکى را، که در سال ۳۲۹ زاده شد و بعدها به‌نام فردوسى شهرت یافت و جهان از نام او پرآوازه شد، چه نام نهادند. پاسخ به‌درستى دانسته نیست. شاید "حسن" یا "منصور" ؟ نام پدر او را نیز به‌درستى نمى‌دانیم. آنان که نام او را "حسن" نوشته‌اند، نام پدر او را "اسحاق" یا "على" گفته‌اند و آنکه نام او را "منصور" گفته نام پدر او را "حسن" نوشته است. اما کنیهٔ او را همه‌جا "ابوالقاسم" نوشته‌اند.(۱)  
(۱). در ترجمهٔ بندارى (شاهنامهٔ عربى)، منصوربن‌حسن و در تاریخ گزیده حسن‌بن‌على و در تذکرة‌الشعراى دولتشاه و آتشکدهٔ آذر "حسن‌بن‌اسحاق" نوشته‌اند. نک‌صفا، ذبیح‌الله: تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، ص ۴۶۰.  
تاریخ درگذشت فردوسى را ۴۱۱ نوشته‌اند. در این هنگام فردوسى ۸۲ سال داشته. آخرین اشار‌ه‌اى که به سن خود مى‌کند، آنجا است که از ۸۰ سالگى خود سخن به میان آورده:  
 کنون عمر نزدیک هشتاد شد  
 امیدم به یکباره بر باد شد   
برخى تاریخ درگذشت او را ۴۱۶ نوشته‌اند، اگر این تاریخ درست باشد(۲)، فردوسى به هنگام مرگ ۸۷ سال داشته است
(۲). حمدالله مستوفى ۴۱۶ و دولتشاه سمرقندى ۴۱۱ نوشته‌اند، به نقل صفا. نک‌صفا، همان مأخذ، ص ۴۸۵ و حبیب یغمائى، فردوسى و شاهنامهٔ او، ۲۴۲. 

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران