زندگینامه نیکلاس اوکوست اوتوموتور درون‌سوز یک وسیله گردنده است که در فایف موتوریو موتورسیکلت‌ها کاربرد دارد. علاوه بر موارد استعمال فراوان آن در صنعت، اختراع هواپیما بدون استفاده از آن غیر ممکن بود. تا قبل از پرواز اولین هواپیمایجت در سال 1939، نیرویمحرکه تمام هواپیماها در واقع توسط موتورهایدرون‌سوز که چرخه‌کار آنها بر مدار اوتو  بودن تأمین می‌شد. امّا مهمترین مورد کاربرد موتورهایدرون‌سوز استفاده از آنان در اتومبیل‌ها است.

قبل از آنکه اوتو موتور خود را اختراع کند برایساخت اتومبیل تلاش‌هایفراوان و عدیده‌ایشده بود. برخیمخترعین نظیر زیگفرید مارکوس (در سال 1875) اتین لنور (در سال 1862) و نیکلاژوزف کنوت (در سال 1769) موفق به ساخت مدل‌هاییشدند که حرکت می‌کرد. اما به علت نبودن موتور مناسب، موتوریکه هر دو مزیت وزن کم و قدرت زیاد را با هم داشته باشد هیچ کدام از آن مدل‌ها در عمل قابل استفاده نبود. ولیدر خلال پانزده سال پس از اختراع موتور چهار زمانه اوتو، دو مخترع آلمانیدیگر، کارل بنز و گوتلمب دایملر، هر یک اتومبیل‌هاییقابل استفاده و قابل فروش ساختند. از آن زمان انواع مختلف از موتورها برایبه حرکت درآوردن اتومبیل ساخته شده است. ممکن است در آینده‌اینه چندان دور، اتومبیل‌هاییکه با نیرویبخار، باطری‌هایبرقیو یا با استفاده از سایر منابع انرژیحرکت می‌کنند، ساخته شوند که نسبت به اتومبیل‌هایکنونیبرتریخواهند داشت. ولیواقعیت این است که در 99 درصد از صدها میلیون اتومبیل ساخته شده تا این زمان از موتورهایدرون‌سوز چهارزمانه است که در کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و کشتی‌ها از آن استفاده می‌شود. این موتور چرخه چهارزمانه‌ایمشابه با موتور اوتو دارد ولینوع سوخت آن متفاوت است.

اکثر اختراعات علمی(اگر استثنایمهم تسلیحات و مواد منفجره را کنار بگذاریم) ‌براینوع بشر سودمند بوده است. به عنوان مثال کاملاً بعید است کسیپیشنهاد کند که یخچال یا پنی‌سیلین را تحریم کنیم و با استفاده از آنها را به طور جدّیمحدود سازیم. زیان‌هایاستفاده‌ایچنین گسترده از اتومبیل‌هایشخصیبر کسیپوشیده نیست. اتومبیل‌ها علاوه بر ایجاد سرو صدا هوا را آلوده می‌کنند، با مصرف سوختهایکمیاب منبع آن را مورد تهدید قرار می‌دهند و هر ساله عامل قتل و جرح شمار زیادیاز مردمان می‌شوند.

مسلماً اگر اتومبیل وسیله سودمندینبود و فایده‌ایاین چنین زیاد نداشت هرگز آن را تحمّل نمی‌کردیم اتومبیل‌هایشخصیبه مراتب بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومیقابلیت تطبیق دارند. بر خلاف راه‌آهن و قطار زیرزمین هرجا که مایل بودید می‌توانید آن را پارک کنید، به هر جاکه بخواهید شما را می‌برد، و اینجا و آنجا در خدمت شما می‌باشد. سریع و راحت است و بارو بنه را به آسانیحمل می‌کند و به شکل بی‌سابقه‌ایاین مکان را برایما فراهم می‌کند که کجا زندگیکنیم و وقت خود را چگونه سپریسازیم. به این ترتیب آزادیفردیرا به شکلیقابل ملاحظه‌ایافزایش داده است.

اما اینکه تمام امتیازات در برابر بهاییکه جامعه برایاتومبیل می‌پردازد، ارزش دارد یا خیر، مطلب قابل بحثیمی‌باشد. اما در هر حال کسینمی‌تواند منکر آن شود که اتومبیل اثر عمده‌ایبر تمدن ما داشته است. تنها در ایالات متحده بیش از یکصد میلیون دستگاه اتومبیل مورد استفاده قرار دارد. این به معنایتقریباً دو تریلیون مایل، مسافر در هر سال می‌باشد که این رقم بیش از مجموع مسافات طیشده در یک سال به طور پیاده، با هواپیما، با قطار، با کشتیو به طور کلیبا تمام اشکال حمل و نقل می‌باشد.

برایجا دادن این اتومبیل‌ها هکتارها زمین را به صورت توقفگاه اتومبیل درآورده‌ایم، بزرگراه‌هایبی‌انتهاییساخته‌ایم، و تمام چشم‌اندازها را تغییر داده‌ایم. در عوض اتومبیل آنچنان سهولت جابجاییرا برایما فراهم آورده است که نسل‌هایگذشته به سختیمی‌توانستند حتیرؤیایآن را در سر بپرورانند. بسیاریاز صاحبان اتومبیل‌ها اکنون فعالیت‌هایگسترده‌ایدارند و از تسهیلاتیبهره‌مند می‌شوند که احتمالاً بدون اتومبیل نمی‌توانستند از آن برخوردار باشند. داشتن اتومبیل حق انتخاب بیشتریبرایمحل زندگیو محل کار به ما می‌دهد. امروز کسانیکه در حومه‌یشهرها سکونت دارند از تسهیلاتیبرخوردارند که پیش از آن فقط در اختیار شهرنشین‌ها بود و این را باید مرهون اتومبیل باشند. این امر شاید لیل اصلیگسترش و رشد حومه شهرها در دهه‌هایاخیر و همراه با آن کاهش سکونت در مناطق مرکزیشهرها می‌باشد.

نیکلاس اوگوست اوتو در سال 1832 در شهر «هولشازن» آلمان به دنیا آمد. هنگامیکه طفلیشیرخواره بود پدرش از دنیا رفت. اوتو با اینکه دانش‌آموز درس‌خوان و کوشا بود در شانزده‌ سالگیبا هدف یافتن کار و کسب و تجربه در داد و ستد دبیرستان را ترک کرد. مدتیدر یک خوار و بار فروشیدر شهریکوچک به کار اشتغال داشت و سپس در فرانکفورت کارمند دفتریو بعد از آن فروشنده سیار شد.

حدود سال 1860 اوتو مطالبیدرباره موتور گازیکه به تازگیتوسط «اتین لنور» اختراع شده بود و اولین موتور درون‌سوز بود که واقعاً کار می‌کرد، شنید. اوتو به درستیتشخیص داد که اگر موتور لنور بتواند با سوخت مایع کار کند موارد استفاده‌ایبه مراتب بیشتر خواهد داشت زیرا در آن صورت نیازینخواهد بود که موتور مزبور همواره به یک خروجیمنبع گاز متصل باشد. اوتو به زودینوعیکاربوراتور اختراع کرد ولیچون وسیله مشابهیقبلاً اختراع شده و به ثبت رسیده بود بنابراین درخواست ویبرایثبت اختراعش رد شد.

اوتو بدون دلسردیتمام تلاش خود را وقف بهبود و اصلاح موتور لنور کرد. در سال 1861 موفق به طراحینوعیموتور گردید که اساساً با مدل لنور که نوع ابتداییبود و سیکل دوزمانه داشت، متفاوت بود. این موتوریبود که با یک چرخه چهارزمانه کار می‌کرد. در ژانویه 1862 اوتو نمونه‌ایاز موتور چهارزمانه خود را ساخت اما با مشکلاتیبرایقابل استفاده بودن موتور جدید مواجه شد که این مشکلات بیشتر در سیستم احتراق آن به چشم می‌خورد. اوتو این طرح را کنار گذاشت و به جایآن تلاش خود را معطوف بهتر کردن موتور «اتمفسریک» که خود آن را ساخته بود کرد و نوع اصلاح شده موتور دو زمانه بود که با گاز کار می‌کرد. در سال 1863 این اختراع را به ثبت رساند و به زودیشریکیپیدا کرد «ایوجن لانگن» و از حمایت مالیاو برخوردار شد.

آنها کارگاه کوچکیتأسیس کردند و به تلاش برایبهتر ساختن موتور خود ادامه دادند. موتور دو زمانه آنها بالا گرفت و شرکتشان سود سرشاریبرد. در سال 1872 آنها توانستند گوتلیب دایملر، مهندس برجسته‌ایرا که تجربیاتیدر اداره‌یکارخانه داشت به استخدام خود در آورند. این امر تولید موتور را در کارخانه آنها افزایش داد.

گرچه منابع حاصل از فروش موتور دوزمانه بسیار خوب بود ولیاوتو نمی‌توانست اندیشه ساخت موتور چهارزمانه را که از ابتدا در پیآن بود بگذارد. او متقاعد شده بود موتور چهارزمانه که مخلوط سوخت و هوا قبل از احتراق در آن متراکم شده کاراییبیشتریاز هر نوع اصلاح شده موتور دوزمانه لنور خواهد داشت. در اوایل سال 1867 اوتو سرانجام سیستم احتراق جدیدیاختراع کرد و به این ترتیب موفق شد و سال بعد چهارزمانه قابل استفاده بسازد. اولین نمونه در مه 1876 ساخته شد و سال بعد سی‌هزار دستگاه از این موتور فروخته شد. به دنبال آن و تمام اشکال موتور دوزمانه لنور به زودیمتروک شده و از رده خارج گردید.

حق امتیاز ثبت شده آلمانیاوتو در موتور چهارزمانه یک دعوایحقوقیرا در سال 1886 در پیداشت. از قرار معلوم یک فرد فرانسویبه نام «آلفونس بیودوروشاز» در سال 1862 وسیله مشابهیرا طراحیکرده و آن را به ثبت رسانده بود. نباید تصور کرد که بیودوروشاز یک چهره تأثیر گذار است. اختراع او هرگز به بازار راه پیدا نکرد و در واقع حتییک از آن هم ساخته نشد و اوتو هم برایاختراع خود هرگز از ان بهره نگرفته بود. علیرغم بازنده شدن در آن دعوا مؤسسه اوتو همچنان پول‌ساز باقیماند و او به هنگام مرگ در سال 1891 کاملاً ثروتمند بود.

در همان دوران گوتلیب دایملر در سال 1882 مؤسسه اوتو را ترک کرد. او بر آن بود که موتور اوتو را براییک وسیله نقلیه به کار گیرد. تا سال 1883 ویبه یک سیستم احتراق بهتر دست یافت (البته نه سیستمیکه امروزه مورد استفاده همگان است)‌ که موتور را قادر می‌ساخت با گردش 0-700 دور در دقیقه عمل کند. (حداکثر سرعت در مدل اوتو 200-180 دور در دقیقه بود)‌ علاوه بر آن دایملر رنج زیادیرا متحمل شد تا توانست موتور بسیار سبک‌تریبسازد. در سال 1885 او یکیاز موتورهایخود را روییک دوچرخه نصب کرد و به این ترتیب اولین موتورسیکلت دنیا ساخته شد.

دایملر سال بعد اولین موتور سیکلت خود را ساخت. اما به زودیمعلوم شد که کارل بنز در این مسابقات جلو افتاده است. بنز اولین اتومبیل خود را دارایسه چرخ بود ولیاتومبیل بودن آن انکار نبود سه ماه زودتر ساخته بود. نیرویمحرکه اتومبیل بنز مانند دایملر مدلیاز موتور چهارزمانه اوتو بود. موتور بنز در بهترین حالت خود کمتر از 400 دور در دقیقه گردش داشت ولیکافیبود تا اتومبیل او قابل استفاده باشد.

بنز با سرسختیبرایبهتر کردن اتومبیل خود تلاش کرد و طیچند سال توانست بازار خوبیبرایآن پیدا کند. دایملر بازاریابیبرایاتومبیل خود را کمیدیرتر از بنز آغاز کرد ولیاو نیز در کار خود موفق شد. مؤسسات بنز و دایملر سرانجام به هم پیوستند. اتومبیل معروف مرسدس بنز در کاخانه ادغام شده آنان ساخته می‌شود.

در راستایتوسعه صنعت اتومبیل‌سازیاز چهره معروف دیگرینیز یاد کرد او هنریفورد مخترع و صنعتگر آمریکاییمی‌باشد. او اولین فردیبود که به تولید انبوه اتومبیل‌‌هایارزان قیمت همت گماشت.

موتور درون سوز و اتومبیل از اختراعات بسیار مهم و برجسته می‌باشد و اگر یک فرد به تنهاییسزاوار آن بود که افتخار این اختراعات به او داده شود بدون تردید او در جایینزدیک به صدر این فهرست قرار می‌گرفت. افتخار اصلیاین اختراعات را باید بین چند تن تقسیم کرد: لنور، اوتو و داملر، و فورد. اما از میان تمام این افراد بیشترین سهم باید به اوتو داده شود. اوتو لنور اساساً قدرت و کاراییکافیبرایبه حرکت درآوردن اتومبیل را نداشت. اما موتور اوتو از کیفیت مورد نیاز برایاین کار برخوردار بود. قبل از آنکه اوتو در سال 1876 موتور خود را اختراع کند ساخت یک اتونبیل قابل استفاده تقریباً غیرممکن می‌نمود. اما پس از سال 1876 انجام آن دیگر حتمیو مسلم گردید.

بنابراین نیکلاس اوگوست اوتو  را باید یکیاز سازندگان واقعیدنیاینوین دانست.