زندگینامه گنریچ آلتشولرآلتشولر که به پدر TRIZ شهره است، در سال 1926 در روسیه متولد گردید ؛ ویکه از همان دوران نوجوانینسبت به ابداعات و اختراعات کنجکاویو علاقه خاصیداشت و اولین اختراع خود را در سن چهارده سالگیانجام داد ، در اداره ثبت اختراعات مشغول به کار شد .

کار او کمک به مخترعین برایثبت اختراعاتشان بود ؛ او در حین کار ، گاهیبه حل مسائل فنیآنان کمک می‌کرد . در این دوران بود که او دریافت حل مسائل فنیکه منجر به اختراع و نوآوریمی‌شود به اصول و روشهاییفراتر از تکنیکهایخلاقیت شناخته‌شده تا آن هنگام نیاز دارد.

آلتشولر در طیمطالعات خود به این نتیجه مهم رسید که یک نظریه اختراع بایستیدارایچند ویژگیاصلیاز جمله موارد زیر باشد :

1- شامل یک فرایند گام ‌به‌گام و نظام ‌یافته باشد .

2- بتواند از میان گستره‌ایاز راه‌ حلها ، مستقیما به بهترین راه‌حل (راه‌حل ایده‌آل یا کمال) منجر گردد .

3- دارایویژگیتکرار پذیریباشد .

4- بتواند ساختاریبرایدانش ابداع ارائه نماید .

آلتشولر بیش از بیست ‌هزار اختراع ثبت شده (Patent) را مورد بررسیقرار داد تا متوجه شود اختراعات به عنوان مساله ‌هایابداعی(یعنیمساله‌هاییکه راه‌ حل آنها مشخص نیست و بایستیآن را با روشهایخلاق و ابداعیکشف نمود .) چگونه حل شده‌اند .

از بین این تعداد آلتشولر چهار‌هزار اختراع مهم و برجسته و به عبارتیراه‌حلهایخلاق و ابداعیاصلیرا مورد مطالعه عمیقتر قرار داد . براساس نتایج حاصل از این نوع مطالعات خلاقیت‌ شناسیتحلیلی، آلتشولر به کشفیات بسیار مهمیدست یافت و اصول ، مفاهیم و روش هایTRIZ را به عنوان یک علم نوین و بسیار باارزش به جهان ارائه نمود .

البته این خلاقیت و نوآوریفوق‌العاده مهم آلتشولر متاسفانه همانند بسیار از کشفیات و اختراعات کوچک و بزرگ تاریخ در ابتدا درک نشده و با انواع مخالفتها ، مقاومتها و بی‌مهری‌ هایتاسف ‌برانگیز (آنچه که در خلاقیت ‌شناسیتحت عنوان اینرسیخلاقیت و نوآورینامیده می‌شود) مواجه شد و آلتشولر همانند بسیاریاز دانشمندان و مخترعین سختیها و مرارتهایبسیار زیادیرا متحمل گردید که مطالعه آن حاکیاز اراده والا و تلاش و پشتکار شگفت ‌انگیز ویاست .

به دلیل بی‌توجهی‌ها و مخالفتها در آن زمان ، TRIZ نتوانست به خوبیدر روسیه ایفاینقش نماید اما پس از پایان جنگ جهانیدوم و گسترش ارتباطات ، کشورهایاروپایی، آمریکا ، ژاپن و دیگر کشورها با دانش TRIZ آشنا شده و با پیبردن به اهمیت فوق‌العاده زیاد آن بلافاصله آن را جذب کرده و ضمن بکارگیری، در صدد رشد و توسعه آن برآمدند .

چنانکه در حال حاضر درباره TRIZ به عنوان یک دانش تخصصیتحقیقات وسیعیبه عمل می‌آید و اصول و مفاهیم آن توسط بسیاریاز دانشمندان ، پژوهشگران ، مدیران ، مهندسان و کارشناسان رشته‌هایمختلف علمیدر جهت حل مسائل و ایجاد نوآوریها به کار گرفته می‌شود و همچنان به سرعت در حال گسترش و تکامل است .

بزرگترین خلاقیت و نوآوریآلتشولر به عنوان یک دانشمند علوم و مهندسی، یک دانشمند خلاقیت ‌شناس و نیز به عنوان یک مخترع ، خلاقیت و نوآوریاو درباره خود موضوع خلاقیت و نوآوریبود .

آلتشولر به عنوان مخترع فنون اختراع و پایه‌گذار دانش TRIZ ، با تلاش و پشتکار بسیار زیاد به مدت پنجاه ‌و دو سال در راستایرشد و توسعه آن کوشید و یکیاز اصلی‌ترین و موثرترین بنیانگذاران علم خلاقیت ‌شناسیو از بزرگترین دانشمندان قرن بیستم محسوب می‌شود (آلتشولر در سال 1998 در آمریکا از دنیا رفت). نقش و اهمیت نظریه TRIZ ، شاهکار علمیآلتشولر به قدریست که از جنبه‌ایمی‌تواند در ردیف نظریه‌هایعلمیبزرگیمانند نظریه کوانتومیو نظریه نسبیت قرار گیرد و آلتشولر را با دانشمندان بزرگیمانند پلانک ، انیشتین ، شرودینگر ، پیاژه و پائولینگ همسنگ نماید .