زندگینامه جالینوس

جالینوس پزشک یونانیدر زمانیزندگیمیکرد که اروپا تحت تسلط امپراطوریروم بود. در آن زمان نگاه رومیها به پزشکیبیشتر تاکید بر بهداشت همگانیبود، آنها قنات هاییبرا یانتقال آب سالم، فاضلاب هاییبرایخارج کردن فضولات و گرمابه هایعمومیبرایبهداشت شخصیافراد ساخته بودند. با وجود همه این موفقیتها محدودیتهایینیز در نگرش آنها وجود داشت، آنها به درمان بیماریهایفردیتوجهینداشتند و کالبد شناسیرا نیز به حساب نمیآوردند. جالینوس به شناختن نقاط ضعف طب در رومیها کمک کرد.

جالینوس پزشک یونانیدر زمانیزندگیمیکرد که اروپا تحت تسلط امپراطوریروم بود. در آن زمان نگاه رومیها به پزشکیبیشتر تاکید بر بهداشت همگانیبود، آنها قنات هاییبرا یانتقال آب سالم، فاضلاب هاییبرایخارج کردن فضولات و گرمابه هایعمومیبرایبهداشت شخصیافراد ساخته بودند. با وجود همه این موفقیتها محدودیتهایینیز در نگرش آنها وجود داشت، آنها به درمان بیماریهایفردیتوجهینداشتند و کالبد شناسیرا نیز به حساب نمیآوردند. جالینوس به شناختن نقاط ضعف طب در رومیها کمک کرد.

جالینوس پس از تحصیل پزشکیدر پرغامس آسیایصغیر و کورینت در یونان به اسکندریه در مصر رفت. کتابخانه و موزه بزرگ آنجا دارایدو اسکلت کامل انسان بود . جالینوس اعتقاد داشت که همانگونه که معمار از روینقشه کار میکند پزشک هم نیاز دارد که بدن انسان را کاملا بشناسد. چون قانون رومیها تشریح جسد انسان را ممنوع کرده بود. جالینوس به تشریح بدن یک خوک، بز و میمون دست زد. او جزئیات زیادییاد گرفت ولیتمام جزئیاتیکه در جانوران یافته بود برایبدن انسان صدق نمیکرد. مثلا شبکه رگهایخونیکه در زیر مغز جانوران مشترک است در انسان وجود ندارد.

جالینوس هنگامیکه در سال 157 میلادیبه پرغامس برگشت تا به عنوان پزشک مدرسه گلادیاتورها خدمت کند، اطلاعات فراوانیدر مورد کالبد شناسیانسان کسب کرد. جالینوس جنگجویان زخمیرا درمان میکرد و از این راه مستقیما" کلبدشناسیانسان را فرا گرفت.

جالینوس در سال 162 میلادیبه روم برگشت و فواید دانستنیهایخود را در معرض دید همگان قرار داد. آدموس که پزشکیناشناخته بود و از فلج مختصر در دست راست خود رنج میبرد، پس از آنکه پزشکان محلیاز درمان او نا امید شدند از جالینوس پزشک جدید شهر درخواست معالجه کرد. جالینوس از آدموس در مورد آسیب دیدگیهایتازه پرسش کرد و مشخص شد که آدموس از ارابه پرت شده و گردنش مجروح شده است. جالینوس میدانست که اعصاب انگشتان به ستون مهره ها ارتباط دارد و به جایانگشتان باید رویاعصاب گردن او کار کرد. با این معالجه بیمار کاملا بهبود یافت به دنبال این موفقیت مارکوس اورلیوس امپراطور روم جالینوس را به سمت پزشک دربار برگزید.

جالینوس در دوره زندگیخود تعداد بسیار زیادیکتاب و مقاله پزشکینوشت که بیش از صد عنوان از آنها شناخته شده است. کتابهایویمجموعه ایاز واقعیت ها، نظرات و نیز خطا هایآشکار است. او نشان داد که رگها وسیله انتقال خون هستند نه هوا، ولیاین کشف مهم را که قلب تلمبه خون است از دست داد.

به دلیل یکتاپرستیآموزه هایجالینوس در بین اولیایامور مذهبیقرون وسطیاز حمایت برخوردار شد. اعتقاد جالینوس این بود که بیمارینتیجه ناهماهنگیچهار مایع حیاتیبدن یا اخلاط چهارگانه است که قرنها پذیرفته شده بود. بر اساس این اعتقاد فکر میکردند که پزشکان میتوانند با خون گیرییا حجامت از بیمار سبب ایجاد تعادل در اخلاط چهارگانه و در نتیجه سبب سلامتیبیمار شوند این اعتقاد تا اوایل قرن هجدهم که اولیایامور پزشکیبرخیاز خطاهایاساسینظریه هایجالینوس را نشان دادند پذیرفته شده بود.