زندگینامه آریستا خوس

آریستا خوس ستاره شناس برجسته یونانی، نخستین کسیبود که به طور صحیح اظهار کرد که زمین حول محور خود و همچنین بدور خورشید، گردش میکند. در مدل جهان خورشید مرکزیوی، که بر پایه مشاهداتش بنا شده بود، خورشیده ثابت بوده و مرکز جهان تصور شده بود. در این مدل، سیارات در مدارهایدایره ایبدور خورشید چرخیده و ستاره هایدوردست و ثابت در زمینه این مدارها قرار داشتند. 


آریستا خوس ستاره شناس برجسته یونانی، نخستین کسیبود که به طور صحیح اظهار کرد که زمین حول محور خود و همچنین بدور خورشید، گردش میکند. در مدل جهان خورشید مرکزیوی، که بر پایه مشاهداتش بنا شده بود، خورشیده ثابت بوده و مرکز جهان تصور شده بود. در این مدل، سیارات در مدارهایدایره ایبدور خورشید چرخیده و ستاره هایدوردست و ثابت در زمینه این مدارها قرار داشتند. 

کتاب «بزرگیو فاصله هایماه و خورشید» تنها اثر بجایمانده از ویمیباشد. این اثر، حاکیاز تلاشهایاو در جهت محاسبه و اندازه و فاصله اجسام آسمانیاز یکدیگر است.

در سال ۳۲۰ ق.م در جزیره ساموس، یکیاز جزایر یونان، بدنیا میآید. از زندگیاو اطلاع چندانیدر دست نیست، اما تصور میشود که شاگرد فیلسوف یونانی، استراتولامپساکوس در شهر اسکندریه بوده است.

طبق نوشته هایبطلمیوس ستاره شناس و ریاضیدان یونانی، آریستاخوس در این سال انقلاب تابستانیرا مشاهده میکند. در سال ۲۵۰ ق.م آریستارخوس در اسکندریه از دنیا میرود.